Algemene voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden
Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden uitgegeven door GLT, gevestigd aan Eenspan 21a, 3897 AL te Zeewolde. KvK nr.: 61804223 (hierna aangeduid als GLT, opdrachtnemer of verkoper)

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


1. Toepasselijkheid
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die GLT doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. GLT is de aanbieder dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als GLT, opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2.
Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in de voorwaarden zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toeppassing op overeenkomsten waarbij GLT niet optreedt in de hoedanigheid van de verkoper.
1.3.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper wordt door GLT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zijn, is GLT niet gebonden.

1.4.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

2 Aanbiedingen
2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3.
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
2.4.
Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever inrekening te brengen.
2.5.
GLT is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in aanbiedingen, offertes, e-mail berichten en andere overeenkomsten.

3 Verbod op gebruik, geheimhouding, en dergelijke
3.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt GLT – ten behoeve van een bestelling of offerte - de eigendomsrechten, de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, monsters, tekeningen, en dergelijke.
3.2.
Het is de klant ten strengste verboden om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GLT, deze te vermenigvuldigen, deze of de producten waarop deze betrekking hebben na te maken, deze anderszins te gebruiken of deze aan derden te overhandigen of te tonen.
3.3.
De klant is aan GLT per overtreding van dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd van 25.000, -. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.4.
GLT staat vrij om geen diensten en/of producten meer te leveren aan de klant die deze bepaling overtreedt.
3.5.
De klant moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door GLT gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de klant aan GLT een direct opeisbare boete verschuldigd van 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4 Levering
4.1
Als plaats van levering geldt die van het door GLT gebruikte magazijn, tenzij anders overeengekomen.
4.2
Bij aflevering binnen Nederland tot een netto waarde van €1.250,- exclusief BTW is opdrachtnemer gemachtigd verzendkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen vanaf een netto waarde van €1.250,- exclusief BTW worden franco afgeleverd, mits de zending binnen de standaard maten en gewicht valt, waarbij de keuze van vervoer binnen Nederland door GLT wordt bepaald.
4.3
Bij afleveringen ten behoeve van export tot en met een waarde van €5000,- exclusief BTW is opdrachtnemer gemachtigd verzendkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen boven €5000,- is levering franco mits de zending binnen de standaard maten en gewicht valt en er gebruik gemaakt wordt van standaard verzending. Het één en ander zal met de koper afzonderlijk worden vastgelegd in aanbiedingen c.q. offertes van GLT. Expresse zendingen op verzoek van de koper en zendingen van door GLT uitgevoerde reparaties geschieden niet franco.
4.4
Berekende emballagekosten worden volledig gecrediteerd na franco retourontvangst van de emballage.
4.5
GLT heeft het recht producten die door oorzaken onafhankelijk van de wil van, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de aflevering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten.
4.6
Mocht de koper de producten niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. GLT is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De verkoper blijft de koopsom, vermeerderd met opslag- en eventuele andere kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan een derde.
4.7
Alle producten, ook de franco verkochte, worden voor risico van de koper c.q. de ontvanger vanaf het magazijn van GLT vervoerd, zelfs dan wanneer de vervoerder voor zendingen de verklaring op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening van de afzender zijn.
4.8
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij overschrijding van de afleveringstermijn, zodanig is, dat van hem redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
De koper is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan GLT schriftelijk kennis geeft en onverminderd GLT recht om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan de koper af te leveren.
4.9
Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden geleverd, worden, tenzij de koper vooraf anders bepaald, zo spoedig mogelijk geleverd.
4.10
Indien gekocht is met levering op een afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen dat binnen 6 maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle producten zijn afgeroepen, tenzij een andere afroeptermijn schriftelijk werd overeengekomen. Als de koper niet of niet tijdig afroept is GLT gerechtigd de nog resterende producten ineens te leveren en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel –na sommatie op een termijn van tenminste 8 dagen de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en een afspraak te maken op vergoeding van de door GLT geleden schade, gederfde winsten daaronder begrepen.
4.11
GLT is gerechtigd in gedeelten te leveren. Ten aanzien van levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele bestelling onverkort toegepast.

5 Prijzen
5.1
Alle prijzen van GLT zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting.
5.2
Prijsverhoging, voortvloeiend uit heffing of lasten van overheidswege, loonsverhogingen of koersstijgingen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen aan de koper worden doorberekend. De koper is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging bericht geeft.
5.3
Bij reparatie-opdrachten kan GLT vooraf geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd.

6 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
6.2.
Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.
6.3.
Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

7 Garantie
Voor de garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het document "garantievoorwaarden".

8 Retourzendingen en inzending ter beoordeling
8.1
Goederen kunnen uitsluitend na vooraf overeengekomen akkoordbevinding worden teruggenomen. Alle retourzendingen dienen GLT franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden. Retourzending dienen vergezeld te gaan van een opgave van het factuurnummer waarmee zij door GLT werden geleverd.
8.2
Bij retourzending van conform de bestelling geleverde producten behoudt GLT zich het recht voor een aftrek van een percentage van de kosten toe te passen alvorens de waarde te crediteren. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco toezending geaccepteerd.
8.3
GLT behoudt zich het recht voor om met gebruikte producten, die aan GLT ter beoordeling, respectievelijk voor het verstrekken van een reparatieprijsopgave zijn ingezonden en waarvoor drie maanden na het beoordelingscommentaar van GLT, respectievelijk prijsopgave en na rappel van GLT geen opdracht tot reparatie of retournering is verstrekt, naar eigen goeddunken te handelen, respectievelijk die te verschrootten.

9 Reclames
9.1
Reclames over door GLT geleverde producten worden door GLT alleen in behandeling genomen, indien deze binnen acht dagen na ontvangst der producten onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgaven van redenen schriftelijk bij GLT zijn ingediend. Reeds geleverde producten worden door GLT niet eerder teruggenomen dan na akkoordverklaring (afgifte RMA- nummer) van GLT en met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
9.2
Na het ontdekken van enige gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
9.3
De koper is verplicht GLT alle medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de reclame over de producten. De koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door GLT geen controle kan plaatsen vinden.
9.4
Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van de koper instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.
9.5
De koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens GLT zolang de koper enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens GLT niet is nagekomen.
9.6
Indien de koper niet met inachtneming van het voorgaande tijdig, binnen 3 maanden, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product is GLT niet aansprakelijk.
9.7
(Gebruikte) elektrische onderdelen kunnen niet retourgenomen worden.

10 Niet afgenomen zaken (zie artikel 4.6)

11 Betaling
11.1.
Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
11.2.
Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a.
bij balieverkoop contant;
b.
in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
11.3.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
11.4.
Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
11.5.
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
11.6.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
11.7.
Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voorrekening van opdrachtgever.

12 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
12.1.
Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
12.2.
Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
12.3.
Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
12.4.
Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

13 Statiegeldregeling
13.1
Bij levering geldt, ten aanzien van die producten, waarbij dat op de prijslijst is vermeld, een statiegeldregeling. Deze regeling kan zijn op basis van voorbelasting met statiegeld of nabelasting daarmee.
13.2
Ingeval van voorbelasting dient de koper voor het product een prijs te voldoen vermeerderd met statiegeld. Het statiegeld wordt terugbetaald bij retournering van het betreffende product.
13.3
De regeling van nabelasting is erop gebaseerd dat, de in de prijslijst vermelde prijs, veronderstelt dat bij levering van het bestelde product, een gebruikt gelijksoortig product wordt geretourneerd. Op de grond daarvan is de in de prijslijst vermelde prijs: de koopsom exclusief het toepasselijk statiegeld.
13.4
In geval van nabelasting moeten na levering van de producten als bepaald in deze voorwaarden of op de wijze als overeengekomen, de producten die door de bestelde producten worden vervangen aan GLT worden geretourneerd, waarbij de kosten van transport voor rekening van de koper komen. Indien de te retourneren producten niet binnen één maand na levering van de nieuwe producten bij GLT zijn aangekomen, dan zal de koper gedurende 14 dagen nog in de gelegenheid gesteld worden die producten te retourneren.

14 Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1.
Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2.
Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
15.3.
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
15.4.
Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Zeewolde, 1 oktober 2015.

Onze privacy policy is aangepast naar de nieuwe AVG wet. Klik hier onderin de pagina op de link om deze te lezen. Manage cookies